top of page

Mededelingen nr. 19 - maart 2008

Korte inhoud :
 
- Antoon van Bourbon (1518-1562), een nieuwe heer van het kasteel van Bornem en enkele aanvullingen bij deel I (Filip Hooghe)
- Antoon van Bourbon, heer van Bornem van 1544 tot 1554 (Filip Hooghe)
- Archeologische atlas van Weert (Jordi Bruggeman)
- Wij vieren en herdenken in Klein-Brabant in 2008 (Paul Servaes)
- Rumpst in Bornem, deel I (Benny Croket)
- Kunstschilder Achiel van Sassenbrouck : een geweldenaar uit Hamme (Karel Michiels)
- Nog over de antiquiteiten uit Bornem
- De benauwdheid van de rentmeester (Benny Croket)
- Een apothekersrekening uit 1737 (Walter Verstraeten)
- Voor u gelezen: een nieuw Puursboek

Mededelingen nr. 18 - januari 2007

Korte inhoud :
 
- Heemkundige nieuwtjes (red.)
- Proeve van Klein-Brabantse bibliografie (deel 5) (Paul Servaes)
- August De Bats : een Weertenaar uit Temse (Karel Michiels)
- Wie gaat er mee naar Amerika? (Louis Callaert & Paul Mertens)
- De pastoor van Bornem verklaarde graaf Karel-Jozef-Frans Coloma tot ketter, tiran en usurpator van de armen! (Filip Hooghe)
- Geschiedenis van de Puurse rijkswachtbrigade (1797-1977) (Louis Callaert)
- Visitatieverslag door bisschop Karel Maes, bisschop van Gent, van de parochie van Sint-Amands in juni 1611 
- S'hertoghshoeve. Een geschiedenis van Hertogen in Weert (Jordi Bruggeman)

Mededelingen nr. 17 - juli 2005

Korte inhoud :
 
- Ad Scaldis ripam inter Bornhem & Hingene (Benny Croket)
- Klein-Brabantse BV's (Louis Callaert)
- 2005 literair herdenkingsjaar in Klein-Brabant (Paul Servaes)
- Bert Peleman (+1995) (Karel Michiels)
- Patrick van Zjilles (Louis Callaert)
- Louis Callaert gelauwerd
- Uitgave van de gekende landboeken van de Sint-Bernardsabdij van Hemiksem (1666-1671)
- Schilder-dichter Herman Broeckaert (1878-1930) 75 jaar geleden overleden (Karel Michiels)
- Klein-Brabant in het Antwerpse Letterenhuis (Paul Servaes)
- Dialectonderzoek in Puurs in de jaren twintig (Louis Callaert)
- Puurs zingt ... vals (Benny Croket)
- 17 september 1944 : een beklijvende dag (Louis Callaert)
- Tony Van Os (1886-1945) (Karel Michiels)
- 80 jaar geleden (Louis Callaert)
- Bioscopen in Puurs (Louis Callaert)
- Werk van Chris Apers (Louis Callaert)
- Steenovenfeesten te Sint-Amands (Marc Peelman)

Mededelingen nr. 16 - september 2004

Korte inhoud :
 
- Kaarten van het Land van Bornem (Filip Hooghe)
- De ene leest …
… de andere drinkt (Benny Croket)
- Sprokkelingen (Jan Peeters)
- Martine Cuyt schrijft boek over Willem Elsschot (Paul Servaes)
- Archeologie (Benny Croket)
- Twee eeuwen Hauchecorne in België (Louis Callaert)
- Voor u gelezen
- Proeve van Klein-Brabantse bibliografie (deel 4) (Paul Servaes)
- De Rode loop in 1846 te Sint-Amands en Mariekerke (Benny Croket)

Mededelingen nr. 15 - juli 2003

Korte inhoud :
 
- Innoverend standaardwerk over Verhaerens poëzie (Paul Servaes)
- De grenzen van de provincie Antwerpen (Louis Callaert)
- Gemeenten in de provincie Antwerpen (Louis Callaert)
- In memoriam genealoog Vic De Maerschalck (1937-2003) (Paul Servaes)
- Een nieuw project : wissen en manden

Mededelingen nr. 14 - januari 2003

Korte inhoud :
 
- Cultuurminnaar broeder Jozef Talboom (Karel Michiels)
- De Grote Oorlog (Benny Croket)
- Contract van plaatsvervanging 1823 (Dirk Binon)
- Over onder water De overstroming van 1953 in beeld
- Open werfdag in de Sint-Pieterskerk te Puurs (Paul Servaes)
- Dirk de Witte niet langer een vergeten auteur (Paul Servaes)
- Vleugels boven Klein-brabant
- Kennismaking met Puur Püus (Louis Callaert)
- Emile Verhaeren nog steeds te gast in binnen- en buitenland (Paul Servaes)
- Heemkundig nieuws (red.)

Mededelingen nr. 13 - augustus 2002

Korte inhoud :
 
- Prof. Wilfried Dewachter, ereburger van Klein-Brabant (Louis Callaert)
- Georges Verbruggen gelauwerd
- Borstbeeld mgr Daelemans in Puurs
- Een drama op de Schelde te Antwerpen (Karel Michiels)
- De Puurse molen of Van Hoomissenmolen (Louis Callaert)
- 200 jaar post in Klein-Brabant 50 jaar koninklijke postzegelkring Filatelia Bornem
- Achthonderd jaar leven in Ruisbroek (1177-1976)

Mededelingen nr. 12 - februari 2002

Korte inhoud :
 
- Twee groten uit Eikevliet : Louis Bullerkotten en Frits Van Luppen (Karel Michiels)
- Een vervolg op de parochieregisters van Sint-Amands
- De pachtersfamilie Vervrangen
- Wij vieren en herdenken in Klein-Brabant in 2002 (Paul Servaes)
- De bibliotheek van pastoor Pieron van Bornem (1638-1709) (Paul Servaes)
- De Raad van Vlaanderen (Benny Croket)
- Voor u gelezen

Mededelingen nr. 11 - juli 2001

Korte inhoud :
 
- Cartografie over Klein-Brabant (Benny Croket)
- 'Heemsys' een nieuw ontsluitingsprogramma van het archief van geschied- en heemkundige kringen
- Van testamenten en andere notariële akten (Benny Croket)
- Heemkundige en toeristische nieuwtjes (red.)
- Polderingen in Klein-Brabant in 1854 (Jan Peeters)
- Oppuurs aan de vooravond van de Brabantse Omwenteling (Eddy Waumans)
- Oproep
- Voor u gelezen 
- Father Georges Vandamme (Benny Croket)
- Proeve van Klein-Brabantse bibliografie (deel 3) (Paul Servaes)

Mededelingen nr. 10 - juli 2000

Korte inhoud :
 
- Weert en zijn Tempeliershof (Karel Michiels)
- Boekennieuws (red.)
- Het wapenschild Houthooft 
- Legenden en sagen (Louis Callaert)
- Een Weertenaar (Louis Callaert)
- Voor u gelezen: Volkshumor in het Bornemsche 
- De Meisjesschool te Mariekerke (Benny Croket)
- Heemkundige en toeristische nieuwtjes (red.)

Mededelingen nr. 9 - januari 2000

Korte inhoud :
 
- Gesneuveld in de Grote Oorlog (Louis Callaert)
- Was de Wert van Weert? (Karel Michiels)
- Puurse wijnbouw (Louis Callaert)
- Heemkundige en toeristische nieuwtjes (red.)
- Voor u gelezen (Benny Croket)
- Rechtspraak en rechtspleging in de 18de eeuw (Louis Callaert)
- Archeologie in Klein-Brabant (Benny Croket)

Mededelingen nr. 8 - juni 1999

Korte inhoud :
 
- Nuus over Puus. Uit de oude doos (Louis Callaert)
- Klein-Brabantse slachtoffers in de legers van Napoleon (L. Callaert)
- Commissaire du canton Bornhem-Puers Jean Hermans (Benny Croket)
- Vleugels boven Klein-Brabant

Mededelingen nr. 7 - januari 1999

Korte inhoud :
 
- Groot, groter, grootst (Benny Croket)
- Boekennieuws (red.)
- Heemkundige en toeristische nieuwtjes (red.)
- De Zustersschool te Weert (Karel Michiels)
- Een vrijpartij van "drij vaderonzen" (Benny Croket)
- Klein-Brabanders schreven voor Averbode (Karel Michiels)
- Pastoor en wijnliefhebber (Benny Croket)

Mededelingen nr. 6 - juni 1998

Korte inhoud :
 
- Van schippers en hun schepen (Benny Croket)
- Programmatie Boerenkrijgjaar 1998 in Klein-Brabant en Vaartland juni-december
- De Notelaer, Toeristisch Recreatief Onthaalcentrum van de Schelde
- Te vieren en te herdenken in 1998 in Klein-Brabant (Paul Servaes)
- Boekennieuws (red.)
- Tentoonstelling "De Boerenkrijg regionaal bekeken"

Mededelingen nr. 5 - januari 1998

Korte inhoud :
 
- Afscheid van onze erevoorzitter Joris Baeté
- Uit de "beloken" tijd (Karel De paradé)
- Heemkundige en toeristische nieuwtjes (red.)
- "Memorie aangaande de nieuwe windmolens onder Puers" (Louis Callaert)
- De Zilverreiger te Weert streekmuseum van Klein-Brabant (Urbain De Smet)
- Programmatie Boerenkrijgjaar 1998 in Klein-Brabant en Vaartland
- Het Provinciaal museum Emile Verhaeren te Sint-Amands in 1998 
- Boekennieuws (red.)
- Top 20 der familienamen in Puurs in 1996 (Louis Callaert)
- De brand van Bornem (Benny Croket)
- Boerenkrijgslachtoffers te Bornem (Karel De paradé)
- Opzoekingen rond het oorlogsvliegveld van Hingene (red.)

Mededelingen nr. 4 - juni 1997

Korte inhoud :
 
- Een leven vol traditie (red.)
- Kermis en volksspelen van vroeger in het Weert van toen (Karel Michiels)
- Spelregels van volksspelen te Hingene in de 19de eeuw (Benny Croket)
- Huwelijken in Puurs in 1797 vreemd aan de parochie (Louis Callaert)
- Stichting Emile Verhaeren vzw Het provinciaal museum Emile Verhaeren in Sint-Amands (Paul Servaes)
- Kadaster en grondbelasting (D. Houthooft)
- Heemkundige en toeristische nieuwtjes (red.)
- Bij het overlijden van Ludwig Merckx (Benny Croket)
- Boekennieuws (red.)

Mededelingen nr. 3 - januari 1997

Korte inhoud :
 
- De garde-champetter of de veldwachter (Benny Croket)
- Oorsprong der Belgische familienamen (Louis Callaert)
- Fort Liezele : van militaire vesting tot beschermd monument
- De Scheldebrug (Karel De paradé)
- Ondergedoken voor de dienstplicht (Benny Croket)
- Boekennieuws (red.)
- Heemkundige en toeristische nieuwtjes (red.)

Mededelingen nr. 2 - juni 1996

Korte inhoud :
 
- In memoriam Broeder Jozef Talboom (Karel Michiels)
- Duivensport in Klein-Brabant (Benny Croket)
- De voorouders van Juul en Leopold Mees (Karel De paradé)
- Een levendig museum stelt zich voor : De Havesdonckhoeve op de Nattenhaesdonck te Wintam-Bornem (Frans Spiessens)
- Familienamen (Louis Callaert)
- Proeve van Klein-Brabantse bibliografie 1995-1996 (Deel II) (Paul Servaes)
- Boekennieuws (red.)
- Heemkundige en toeristische nieuwtjes (red.)

Mededelingen nr. 1 - december 1995

Korte inhoud :
 
- De duiventoren van de Canegemhoeve te Wintam: eindelijk gerestaureerd  (Benny Croket)
- Ken onze archieven  (Karel De paradé) 
- Processen-verbaal te Mariekerke, 1803-1878 (Benny Croket)
- Het archeologisch museum "Coolhem" te Kalfort-Puurs stelt zich voor (Geert Segers)
- Stambomen maken : een hobby apart (Louis Callaert)
- Boekennieuws (red.)
- Proeve van Klein-Brabantse bibliografie 1994-1995 (Deel I) (Paul Servaes)
- Heemkundige nieuwtjes (red.)
bottom of page