top of page

Specials 1973-2004

Het Tempeliershof en de Rozendaalhoeve

Redactie : Luc Rochtus, Filip Hooghe (2004)

Naast de ligging en de toponymie van het Tempeliershof en de Rozendaalhoeve wordt ingegaan op de oudste nog bestaande landkaarten, waarop Weert en de betrokken hoeven voorkomen en waarbij de hydrografische vorming van Weert in een totaal nieuw daglicht wordt gesteld. Het boek breekt met talrijke meningen die tot nu toe over de geschiedenis van Weert in het bijzonder en van Klein-Brabant in het algemeen als vaststaand beschouwd werden.

Het leeuwenaandeel van het boek gaat naar de geschiedenis van het "Hof van Weert", gaande van de Romeinse tijden via de Middeleeuwen tot de huidige tijd. Een overzicht van het ontstaan en de evolutie van de Tempelorde brengt klaarheid in de benaming van de hoeve. Archeologisch onderzoek en prospectie worden in nauwe samenwerking met Prof. Lodewijcks (KUL) toegelicht. De auteurs hebben er tevens prijs op gesteld de Weertse sagen te toetsen aan hedendaagse waarnemingen en getuigenissen.

Uitverkocht

Hoeve De Vleug te Willebroek

Redactie : Karel De Decker (2003)

Deze vlotte monografie over een hoeve in het Vaartland past in onze hoevenreeks door de grote wederzijdse invloed van Klein-Brabant en de regio rond Willebroek en de vele dikwijls familiale banden die beide regio gemeenschappelijk hebben. Hoeve De Vleug wordt sinds 1998 omwille zijn historische waarde als monument beschermd.

Uitverkocht

De Eegael.  Een merkwaardige hoeve in het Land van Bornem    

Redactie : Julien Pauwels (2002)

Dit boek vertelt de bestaansgeschiedenis van de hoeve "De Eegael", ooit gelegen aan de Scheldedijk te Branst. Voor vele belangstellenden bleef het een geheimzinnig gebouw, waarvan de naam en de ligging op vele oude kaarten van Vlaanderen terug te vinden was, maar waarvan verder maar weinig bekend was. Het is de grote verdienste van Julien Pauwels dat hij aan dit euvel heeft verholpen, want net zoals de nabijgelegen Kraeyhoeve verdween ook de Eegael zonder het minste spoor na te laten in het landschap en in het collectief geheugen.

De auteur brengt de lezer van het jaar 1553 tot het roemloze einde van de hoeve in mei 1827. Eigenaars, bewoners en uitbaters worden uitvoerig belicht. Talrijke tekeningen, documenten en landkaarten illustreren dit bijzonder boek.

Kostprijs : 5 euro

Het Echelpoelhof te Kalfort.

Redactie : Dirk Binon (2002) 

Het Echelpoelhof was destijds een "speelhof of huis van plaisantie", anders gezegd een verblijf buiten de drukke stad, waar vroegere eigenaren, die in "goeden doen" waren, met hun gasten kwamen genieten van de goede kanten van het leven.

Het Echelpoelhof was een fraai omwald gebouw. In 1796 werd het nog omschreven als kasteel. In 1973 moest het hof plaats ruimen voor de bouw van een grote opslagplaats, waarmee alweer een stukje van ons rijk patrimonium voorgoed verdween.

Dirk Binon gaat diep in op de vele eigenaars, die het Echelpoelhof in bezit hebben gehad. Het boek is rijk geïllustreerd met talrijke documenten, foto's, tekeningen en landkaarten.

Kostprijs : 5 euro

200 jaar post in Klein-Brabant. 50 jaar postzegelkring Filatelia Bornem   

Redactie : R. Van Rode & E. Van Dam (2002)

Een bijzonder boek over de organisatie van de postbedeling in onze regio en over het verzamelen van postzegels met een uitgebreide historiek over de Koninklijke Postzegelkring Filatelia uit Bornem.  

Kostprijs : 5 euro

De Kraeyhoef te Bornem

Redactie : L. Rochtus & E. Van Hoye (2002) 

Deze - jammer genoeg afgebroken! - imposante hoeve langs de Sint-Amandsesteenweg heeft altijd tot de verbeelding gesproken. Het is dan ook een van de oudste boerderijen van Bornem; al in 1139 is er sprake van. Tot in de Franse Tijd was de abdij van Affligem dankzij haar priorij te Bornem eigenaar van deze hoeve. In 1798 werd ze als nationaal goed openbaar verkocht. Lang werd geijverd om de Kraeyhoef te klasseren, tevergeefs. En in 1973 kreeg de Kraeyhoeve de bedenkelijke rol toebedeeld als decor in een film van de BRT over de Boerenkrijg.  

Kostprijs : Uitverkocht

De Gansbroekhoeve te Ruisbroek-aan-de-Rupel   

Redactie : Dirk Binon (2001)

Met een niet aflatende liefde voor de streek en de mensen die tijdens de voorbije eeuwen in de zompige vlakte van Ruisbroek hun brood met een beetje erbij moesten verdienen, flaneert Dirk Binon met de lezer via een vergeelde oorkonde van 1391, waarin reeds sprake is van de Gansbroekhoeve, naar de beginjaren van de 20e eeuw.

De auteur besteedt aandacht aan de tien eigenaars, van Gerardus van der Hulst (1391) via Moretus de Bouchout (16e eeuw) tot Petrus Persoons in 1902. Hij doet dit andermaal met een benediktijnengeduld, dat zijn opzoekingswerk siert. Het relaas van de Gansbroekhoeve, zoals ze door Dirk Binon werd samengebald, is een nostalgisch geladen verhaal dat ons tevens inzicht geeft in waar wij vandaag staan. Verlucht met talrijke illustraties, foto's en landkaarten.

Kostprijs : 5 euro

Oud Archief Sint-Amands : Staten van Goed/Kavelingen   

Redactie : Henri Sprangers (2000)

 

Ervaren genealoog Henri Sprangers heeft voor onze vereniging de Staten van Goed (Rjksarchief Antwerpen nr. 16 -29 en de Kavelingen (Rijksarchief Antwerpen nr. 36-37) van Sint-Amands geanalyseerd en er regesten op gemaakt. Zeer interessant voor de familiekundigen die voorouders in Sint-Amands hebben.

  

Uitverkocht

De Brouwerij "Het Hof"

Redactie : Marc Peelman (2000)

De Brouwerij "Het Hof" was gelegen op het "Kruisveld" te Sint-Amands, palende aan de Schelde op de grenslijn met Buggenhout. De auteur neemt ons mee op een boeiende reis door de tijd, die start in 1717 wanneer Egidius van Oudenhove een brouwerij bouwde op het Kruisveld. De groei, bloei, maar ook de teloorgang van de brouwerij "Het Hof' wordt zeer gedetailleerd behandeld door Marc Peelman, wiens streven naar nauwkeurigheid in zijn heemkundige opzoekingen een begrip geworden is.

Aan de hand van oude land- en kadasterkaarten wordt een duidelijk beeld geschapen over de exacte ligging van de brouwerij. Talloze rekeningen en documenten geven ons een indruk van de belangrijkheid van "Het Hof". De auteur is er in geslaagd de eigenaars, uitbaters en bewoners van de brouwerij terug te vinden en, waar mogelijk, vult een biografie het geheel aan. Talloze foto's, kaarten en afbeeldingen verluchten het boek.

Kostprijs : 5 euro

De Zeuthoeve te Puurs. Een bijdrage tot de geschiedenis van Puurs    

Redactie : Dirk Binon (1997)

Het boek schetst het historisch kader, waarin zovele Puurse families, generatie na generatie, hun levensverhaal optekenden. Door nauwkeurige beschrijvingen, die de vrucht zijn van een ver doorgedreven onderzoek, krijgt de lezer een uitstekend inzicht in het leven van de Zeuthoeve en het economisch belang van de hoeve doorheen de eeuwen. De Zeuthoeve was en is nog steeds een belangrijk centrum van economische activiteit.

De auteur is er in geslaagd alle bezitters en uitbaters van de hoeve bij mekaar te brengen in dit unieke werk, dat zich in de tijd spreidt van de 16e eeuw tot de moderne tijden. Talrijke opmerkelijke foto's van de hoeve en van de bewoners luisteren het boek op.

Uitverkocht

De Canegemhoeve en haar duiventil   

Redactie : Benny Croket (1995)

Het eerste boekje uit onze hoevenreeks, waarbij de auteur ons meeneemt naar de Canegemhoeve te Wintam, waar de vervallen duiventoren, sinds 1945 een beschermd monument, in 1995 door onze vereniging werd gerestaureerd. Beschermen, restaureren en bekend maken van ons historisch erfgoed is trouwens een van de doelstellingen van de VHKB. In deze studie wordt veel aandacht gegeven aan de eigenaars en pachters sinds begin 17de eeuw.  

Uitverkocht

Volkstelling jaar IV. Deel I : Hingene   

Redactie : Benny Croket (1990)

 

Om de Franse Tijd beter te kaderen in de aanloop naar de historische viering van de 200ste verjaardag van de Boerenkrijg werd deze volkstelling uit 1796 van de inwoners van Hingene uitgegeven. Het is niet alleen de verwerking van honderden namen, maar is meer een oefening op historische demografie met een zeer verregaande analyse van de gegevens. Tevens een inleiding op de situatie in onze gewesten en meer specifiek Hingene in die rumoerige periode.  

Uitverkocht

Uit de geschiedenis van de Koninklijke Gilde van Sint-Sebastiaan van Sint-Amands (1529 tot heden)   

Redactie : J. Geerts (1989)

In Jaarboek 1987-1989 beschreef dr. Geerts de lange geschiedenis van de schuttersgilde Sint-Sebastiaan van Sint-Amands. De uitgebreide bijlagen werden apart uitgegeven. 

Uitverkocht

Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Luipegem    

Redactie : Jos De Keersmaecker

In 1988 was de kapel van Luipegem, in de volksmond beter bekend als "het scheef kapelleke", 375 jaar oud.

Reeds in 1984 was een actie gestart, onder auspiciën van de Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant, om tot restauratie van de oude kapel over te gaan. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met de eigenaar John Graaf de Marnix de Sainte-Aldegonde, 14e Graaf van Bornem en het gemeentebestuur van Bornem. Het zou de vierde restauratie zijn sedert 1913.

Dit boekje vertelt de geschiedenis van het kapelletje, niet enkel historisch, maar ook volkskundig en vooral anekdotisch, waarbij uiteraard niet aan de volkslegenden rond dit kleine heiligdom voorbij gegaan wordt.

Kostprijs : 2 euro

Het voormalig Engelsch Klooster te Bornhem 1603-1903   

 

Dit werk van de hand van E.P. F. Benedictus Van Doninck, verscheen voor de eerste maal in 1904. In 1986 besloot de Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant dit werk in facsimile herdruk uit te geven. Het boek geeft een overzicht van het reilen en zeilen van het klooster, later abdij, sedert zijn ontstaan meer dan driehonderd jaar geleden. 
Het adjectief "Engelsch" vindt zijn oorsprong medio de 17e eeuw, wanneer de Engelse koning Jacob I een onverbiddelijke strijd aanbindt tegen de katholieken in Engeland en een massale exodus het gevolg is. Dit heeft voor gevolg dat de Engelse katholieke kerkvaderen hun heil zoeken in het buitenland, om daar de religieuze opvoeding van hun verbannen lotgenoten verder te zetten. Het boek is een aanrader voor ieder die de geschiedenis van Bornem en haar abdij ten gronde wil bestuderen.

Kostprijs : 10 euro

De Boerenkrijg in het Land van Bornem   

Korte inleiding (1951) door Boerenkrijgspecialist Alfons Suykens op de Boerenkrijg van 1798, meer specifiek op de gebeurtenissen in de maanden oktober en november van dat tragische jaar in Bornem en de dorpen in de omgeving. Bijzonder is de integrale weergave van het stripverhaal (1969) over dit gebeuren van de hand van striptekenaar Jan van Stichel.  

 

Uitverkocht

Klein-Brabant onder de kromstaf   

Catalogus van de tentoonstelling in de cisterciënzerabdij van Bornem (september 1973) over de abdijen die in de geschiedenis een rol hebben gespeeld in Klein-Brabant: de abdij van Hemiksem, de abdij van Bornem, de abdij van Saint-Amand-les-Eaux, de abdij van Kornelimünster, de abdij van Affligem, de priorij van Bornem, de abdij van Grimbergen    

Uitverkocht

bottom of page