top of page

Jaarboeken 1981 - 1990

Jaarboek 2001     Archeologie in Klein-Brabant

Redactie Geert Segers

Het eerste deel van dit boek is gewijd aan het feitelijke archeologisch onderzoek in Klein-Brabant. Naast een hernieuwd onderzoek naar het ontstaan van de Oude Schelde en de geschiedenis van een te Mariekerke gevonden boegbeeld, wordt dieper ingegaan op de archeologische streek-gebonden toponiemen, de slibruiming van de vijver van het kasteel d'Ursel, het onderzoek in de Puurse Sint-Pieterskerk en de evolutie van de streek van de metaaltijden tot de Vroege Middeleeuwen.

Deel 2 richt zich specifiek op de vondsten gedaan tijdens de werken aan de nieuwe zeesluis te Wintam en het Fort Sint-Margriet op de Rupel. Het betreft hier fossielen, steentijdvondsten, maar ook schatten gevonden tussen afval.

Kostprijs : 

Jaarboek 2004     Klein-Brabants Sagenboek

Dit boek is een uitgebreide heruitgave van het originele werk van Jan Wauters, dat voor enkele decennia reeds door de Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant werd gepubliceerd. In overleg met de auteur zal het werk verlucht worden met talrijke oude en nieuwe illustraties en foto's. Daarnaast zal het boek aanzienlijk uitgebreid en vervolledigd worden op basis van de oorspronkelijke thesis van Jan Wauters, thans bewaard in de archieven van de Katholieke Universiteit van Leuven en bereidwillig ter beschikking gesteld van onze vereniging.

Kostprijs : 

Jaarboek 1987-1989     Schuttersgilden in Klein-Brabant en kerkvisitaties in 17e en 18e eeuw    

In dit jaarboek wordt aan meerdere onderwerpen aandacht besteed.

Deze jaargang bevat ondermeer : 

De schuttersgilden van Sint-Amands, Lippelo en Ruisbroek - De vaandels der handbooggilden van Klein-Brabant - De kerkvisitaties in de parochie Bornem van 1664 tot 1777 - De Maatschappij der Kerkzangers van Sint-Pieter in Puurs

Kostprijs : 10 euro

Jaarboek 1985-1986    Over heraldiek, familiekunde, een harmonie en schoolinspectie in Klein-Brabant     

Deze jaargang bevat ondermeer :

De wapenschilden van de Klein-Brabantse gemeenten met hun historische en heraldische achtergrond - De stamboom van het geslacht Tersago - Een studie over de adellijke stam en Oppuurse baronie Snoy et d'Oppuers - Een studie over de schrijver, pedagoog en onderwijsinspecteur Frans Hammenecker - De Koninklijke Harmonie Xaverianen van Sint-Amands

Kostprijs : 5 euro

Jaarboek 1984     Landboek van Sint-Bernards in Klein-Brabant (1669)

Tussen de vele handschriften in het rijke archief van de Sint-Bernardusabdij te Bornem bevinden zich meerdere “Landboeken”. Eén ervan is het “Register 341 – “Landboeck / van / Pudersse / Ruysbroeck, Moesche / & c. door order vanden Eerwsten Heere / Mijnheere / Joannes Vanheymissen / XXX Prelaet der Abdye van S. Bernards / Gemaekt in de Jaeren 1668 en 1669 / Door den Eerweerdigen Heere / Judocus Bal / Provisor van het selve Klooster / ende gecopieert in het Jaer 1749 door fr. Joann. Godfr. Bouvart Antverp / Boek-Zael-Bewaerder der gemelde Abdye / seder Anno 1722.”

Naar aanleiding van het 20-jarig bestaan van de Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant vzw. werd beslist dit unieke werk in facsimile terug uit te geven.

Kostprijs : 15 euro

Jaarboek 1981-1983    

 

Verschillende bijdragen werden in dit jaarboek opgenomen. 

Dit deel behandelt ondermeer :

De Harmonie St.-Cecilia van Sint-Amands - De Harmonie St.-Cecilia van Puurs - De Fanfare St.-Cecilia van Eikevliet - De kroniek van Judocus De Keyser 1827-1850 - E.H. Jan Hallez uit Sint-Amands - Het oorlogsdagboek van Wilfried Baeté (Puurs) m.b.t. Wereldoorlog I - Het eerste gemeentehuis van Puurs - Belangrijke oudheidkundige vondsten in Bornem

Kostprijs : 5 euro

bottom of page