top of page

Jaarboeken 1971 - 1980

Jaarboek 1979-1980     Klein-Brabant in Oude Prenten - Deel III

Dit derde deel uit de reeks ‘Oude Prenten' sluit een periode af. Getracht werd, het beste materiaal van voor de Eerste Wereldoorlog samen te brengen, maar wel met uitlopers naar 1945, het einde van de Tweede Wereldoorlog.

Waar de vorige delen samen 26 rubrieken omvatten, is dit deel samengevat in 8 rubrieken, te weten : gebouwen, ambachten, dorpsleven, ontspanning, groepen, geschiedenis, rariteiten en straatbeelden.

De honderden foto's zijn alle voorzien van passende en vaak beklijvende legende.

Kostprijs : 5 euro

Jaarboek 2001     Archeologie in Klein-Brabant

Redactie Geert Segers

Het eerste deel van dit boek is gewijd aan het feitelijke archeologisch onderzoek in Klein-Brabant. Naast een hernieuwd onderzoek naar het ontstaan van de Oude Schelde en de geschiedenis van een te Mariekerke gevonden boegbeeld, wordt dieper ingegaan op de archeologische streek-gebonden toponiemen, de slibruiming van de vijver van het kasteel d'Ursel, het onderzoek in de Puurse Sint-Pieterskerk en de evolutie van de streek van de metaaltijden tot de Vroege Middeleeuwen.

Deel 2 richt zich specifiek op de vondsten gedaan tijdens de werken aan de nieuwe zeesluis te Wintam en het Fort Sint-Margriet op de Rupel. Het betreft hier fossielen, steentijdvondsten, maar ook schatten gevonden tussen afval.

Kostprijs : 

Jaarboek 2004     Klein-Brabants Sagenboek

Dit boek is een uitgebreide heruitgave van het originele werk van Jan Wauters, dat voor enkele decennia reeds door de Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant werd gepubliceerd. In overleg met de auteur zal het werk verlucht worden met talrijke oude en nieuwe illustraties en foto's. Daarnaast zal het boek aanzienlijk uitgebreid en vervolledigd worden op basis van de oorspronkelijke thesis van Jan Wauters, thans bewaard in de archieven van de Katholieke Universiteit van Leuven en bereidwillig ter beschikking gesteld van onze vereniging.

Kostprijs : 

Jaarboek 1978     

In dit jaarboek wordt aan meerdere onderwerpen aandacht besteed.

Gaston Pepermans bijt de spits af met een bijdrage over de spoorweg Mechelen-Terneuzen en zijn passage doorheen Klein-Brabant. E.H. Frans Moeyersoms schrijft een boeiend stuk over de overstromingen in Klein-Brabant door de eeuwen heen. De Pandgatmolen te Oppuurs krijgt de nodige aandacht, evenals de schilder Romain Steppe, die lang in Sint-Amands verbleef. De levensloop van Kanunnik De Boeck wordt uitvoerig uit de doeken gedaan door Prof. Kan. Dr Herman E. Mertens. Louis Callaert schrijft over Abt Van Beveren, die geboren werd in Oppuurs, maar zijn ambt uitoefende in Grimbergen.

Kostprijs : 5 euro

Jaarboek 1977     Huldeboek voor Jan Hammenecker

Redactie : Paul Servaes

Dit jaarboek is in zijn geheel gewijd aan de Klein-Brabantse priesterdichter Jan Hammenecker, naar aanleiding van de 100e verjaardag van zijn geboorte in Mariekerke.

Het boek biedt een bloemlezing van zijn poëzie en proza, maar omvat tevens literaire besprekingen van de voorbije 65 jaar. Verder wordt ingegaan op zijn biografie, familiale herkomst en zijn leefwereld in het schilderachtige Mariekerke, dat ooit een site van Scheldevissers was.

Kostprijs : 5 euro

Jaarboek 1976     

In dit jaarboek wordt aan meerdere onderwerpen aandacht besteed. Zo worden van niet minder dan tien Klein-Brabantse families de stambomen uitgebreid uit de doeken gedaan.

Interessant zijn de brieven van Pierre Riemslagh, een soldaat van Napoleon. Het leven en werk van Dr. Frans De Wachter wordt belicht, terwijl evengoed aandacht gaat naar het bolspel in Klein-Brabant en het ontstaan van de parochie Weert.

Puursarium komt naar voor als een beschrijving van het abdijleven te Puurs en te Kalfort-Coolhem, enkele eeuwen geleden. Het geheel wordt afgerond met een geschiedkundige schets van de ijzer- en kopergieterij Sint-Antonius in Ruisbroek.

Kostprijs : 5 euro

Jaarboek 1975     Huldeblijk aan Dr. Juul Mees (1876-1937)

Dit boek brengt hulde aan Dr. Juul Mees, een rasechte Scheldezoon die geboren werd in Hingene. Als Hingenaar in hart en ziel, was hij een Klein-Brabander die van zijn volk en land hield en talrijke werken en studies wijdde aan zijn streek. Als voorvechter van de Vlaamse taal en beweging, aanvaardde hij in 1916, naar aanleiding van de vervlaamsing van de Gentse Universiteit, het hoogleraarschap aan deze hogeschool. Zijn activistische houding leidde na de oorlog tot een gerechtelijke vervolging en veroordeling. Als zovele activisten werd hij gebroodroofd en ontzet uit alle officiële ambten, maar vond uiteindelijk een baan als makelaar in een effectenkantoor. Hij overleed in 1937 te Jette.

Komen aan bod in dit werk : de Oude Schelde, de heerlijkheid Hingene, de kastelen van Bornem en Hingene, de Heren van Bornem van in de vroegste tijden tot heden, Hendrik III van Nassau en Willem De Zwijger, de priorij, de pastoors, de kosters en de onderwijzers van Bornem, de molens, de Kraaihoeve, het sas en de Dulft, en nog veel meer.

Kostprijs : 5 euro

Jaarboek 1974    Klein-Brabant in oude prenten 2de deel

 

Prentenboek met 275 foto's van alle Klein-Brabantse dorpen in volgende onderwerpen: heemkunde, kastelen, kerken, abdijen, kapellen, schoolgroepen, onderwijs, studentenleven, gezondheidszorg, geschiedenis, nijverheid, vervoer, 1914-1918, rariteiten, sport, feestelijkheden, muziek, zang, straatbeelden, figuren en klederdracht.

Kostprijs : Uitverkocht

Jaarboek 1972-1973    Klein-Brabant in oude prenten 1ste deel

 

Prentenboek met 177 foto's van alle Klein-Brabantse dorpen in volgende onderwerpen: molens, ambachten, oorlogsfeiten, rariteiten en wetenswaardigheden, hoeven, straatbeelden.

Kostprijs : Uitverkocht

Jaarboek 1971    

 

Niet minder dan zes verschillende bijdragen werden in dit jaarboek opgenomen. Een volledig overzicht van de literaire productie van Jan Van Droogenbroeck, zoals die vastgelegd werd door M. Van den Bossche, met een inleiding door Paul Servaes. De heemkundigen Geniets en Muys zorgden dan weer voor een uitwijding over de spotnamen in Klein-Brabant en Kalfortkermis in de goede oude tijd.

Verder wordt leven en werk van de Puursenaar Judocus Gillis, die abt was van 1649 tot 1660, belicht, terwijl ook Robert van 0mmeren en het herstel van de Benedictijnen behandeld wordt door E. P. Ambrosius van de abdij van Dendermonde.

Kostprijs : 5 euro

bottom of page