top of page

Jaarboeken 1991 - 2000

Jaarboek 2000     Klein-Brabants kastelenboek

Dit werk bevat bijdragen over het Kasteel de Marnix de Sainte-Aldegonde, Barelsteyn, het Dulftdomein en het Hemelhof in Bornem. Verder het Meerhof te Breendonk, het Kasteel d'Ursel en de Notelaer in Hingene, het Hof-ten-Broek, het Hof Schemelbert en het Hof-ter-Bollen te Liezele, het Kasteel te Melis, het Gravenkasteel, het Hof-ter-Damme, het Hof-te-Marselaer en het Hof-te-Moortere in Lippelo. Ook Coolhem, het Hof-ten-Berg en het Hof-ter-Rest in Puurs komen aan bod, om te eindigen bij het Hof-ter-Zielbeek in Ruisbroek.

Kostprijs : Uitverkocht

Jaarboek 2001     Archeologie in Klein-Brabant

Redactie Geert Segers

Het eerste deel van dit boek is gewijd aan het feitelijke archeologisch onderzoek in Klein-Brabant. Naast een hernieuwd onderzoek naar het ontstaan van de Oude Schelde en de geschiedenis van een te Mariekerke gevonden boegbeeld, wordt dieper ingegaan op de archeologische streek-gebonden toponiemen, de slibruiming van de vijver van het kasteel d'Ursel, het onderzoek in de Puurse Sint-Pieterskerk en de evolutie van de streek van de metaaltijden tot de Vroege Middeleeuwen.

Deel 2 richt zich specifiek op de vondsten gedaan tijdens de werken aan de nieuwe zeesluis te Wintam en het Fort Sint-Margriet op de Rupel. Het betreft hier fossielen, steentijdvondsten, maar ook schatten gevonden tussen afval.

Kostprijs : 

Jaarboek 2004     Klein-Brabants Sagenboek

Dit boek is een uitgebreide heruitgave van het originele werk van Jan Wauters, dat voor enkele decennia reeds door de Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant werd gepubliceerd. In overleg met de auteur zal het werk verlucht worden met talrijke oude en nieuwe illustraties en foto's. Daarnaast zal het boek aanzienlijk uitgebreid en vervolledigd worden op basis van de oorspronkelijke thesis van Jan Wauters, thans bewaard in de archieven van de Katholieke Universiteit van Leuven en bereidwillig ter beschikking gesteld van onze vereniging.

Kostprijs : 

Jaarboek 1999     Vleugels boven Klein-Brabant. 100 jaar luchtvaartgeschiedenis tussen Schelde en Rupel

Redactie : Walter Verstraeten

Dit boek behandelt de luchtvaartgeschiedenis van Klein-Brabant over een periode van ruim honderd jaar. Van de luchtvaartweek van Temse, waarvan het logistieke gedeelte zich afspeelde op Bornemse bodem, via de 1e Wereldoorlog, het interbellum en de 2e Wereldoorlog, glijdt het boek naar het Klein-Brabantse luchtvaartgebeuren van vandaag. Alle lokale figuren, die ooit met de luchtvaart te maken hebben gehad, of er vandaag nog bij betrokken zijn, worden belicht en er wordt zeer gedetailleerd ingegaan op de talrijke luchtdrama's die zich in onze regionen voordeden in de eerste eeuw van de luchtvaart. Voor het eerst ook werd een diepgaande studie gemaakt van het oorlogsvliegveld van Hingene.

Kostprijs : 15 euro

Jaarboek 1998     Franse Revolutie en Boerenkrijg in Klein-Brabant

Redactie : Alfons Suykens

 

Dit boek is de heruitgave van het standaardwerk over deze donkere periode in onze geschiedenis van Klein-Brabant welk Alfons Suykens na vele opzoekingen schreef en in 1948 uitgegeven werd door het Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Vlaams-Brabant. 1948 was immers een feestjaar in de herdenking van de volksstrijd, die de Boerenkrijg was. In deze heruitgave wordt als intro dieper ingegaan op het leven van Alfons Suykens en werd tevens zijn kwartierstaat afgedrukt.  

 

Kostprijs : Uitverkocht

Jaarboek 1997     Bornem in den Beloken Tijd

Redactie : Eerwaarde Pater Eugeen Moens

 

Dit werk werd voor het eerst uitgegeven in 1899 en gezien zijn betrekkelijke zeldzaamheid, stelde de Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant er prijs op het boek terug uit te brengen. De huidige editie bevat talrijke foto's van Jos Winckelmans en een uitgebreide biografie van E. P. Eugeen Moens van de hand van Karel Michiels.

Dit boek verdient een bijzondere plaats in de geschiedschrijving rond de Beloken Tijd en de Boerenkrijg in Vlaanderen.

Kostprijs : 5 euro

Jaarboek 1996     Klein-Brabant in Oude Prenten

                           Deel IV

Tezamen met de drie vorige fotoboeken zijn meer dan 1200 unieke oude prenten van het Klein-Brabantse patrimonium samengebracht. Zoals Deel III is dit boek weer samengevat in 8 rubrieken, te weten: gebouwen, ambachten, dorpsleven, ontspanning, groepen, geschiedenis, rariteiten en straatbeelden, dit alles voorzien van beklijvende legenden.

Kostprijs : 10 euro

Jaarboek 1995     Sint-Bernards-aan-de-Schelde

Dit jaarboek is gewijd aan de aloude en cultuurhistorisch rijke abdij van Bornem, haar bewoners en haar historiek. De abdij is reeds anderhalve eeuw de bewaarster van een rijk cultureel en sociaal erfgoed en dit in navolging van een veel langere periode in Hemiksem, waar de geschiedenis in dit jaarboek start.

Het boek behandelt de biografieën van de abten, de oprichting van de Sint-Bernardus kapelanieparochie, de unieke en rijke bibliotheek van de abdij. Zelfs de tuinen van de abdij komen aan bod.

Het boek is rijk geïllustreerd met foto's en oude etsen.

Kostprijs : Uitverkocht

Jaarboek 1993-1994     Klein-Brabant in de 18e eeuw

Dit jaarboek bundelt een aantal artikels over Klein-Brabant in de 18e eeuw.

Vooraan vindt men een memoriam over abt Edmundus Van Dam.  Daarna volgt een bloemlezing.

De Zuidelijke Nederlanden tijdens de 18e eeuw - Klein-Brabant tijdens de 18e eeuw, met een lijst van heren/vrouwen der heerlijkheden - Weert 1710 (gemeenterekening en belastingen) - Parochie Bornem 1708-1735 -Walter Pompe -  Staat der XXIV parochies van het District Mechelen-West vanaf 1732 tot 1757 - Mariekerke onder landvoogdij van Karel van Lorreinen (1741-1780) - Het Coolhem te Kalfort. Een archeologisch-historische exploratie - Sint-Amands 1775-1800 - 200 jaar Notelaer

Kostprijs : Uitverkocht

Jaarboek 1992     30 jaar Heemkunde in Klein-Brabant

Deze jaargang behandelt ondermeer Viering dertigjarig bestaan van de Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant vzw. - Toneelmaatschappij ‘Bloeiende Rozen Concordia' uit Wintam - Bijdragen uit de nalatenschap van Gaston Pepermans, zoals duivensport, beurtschipperij, verkoop kerkelijke goederen tijdens de Franse Republiek, enz. - De eerste oorlogsdagen in 1914 in Puurs - Een gouden bruiloft in 1753 - Kalfortse folklore - Beknopte inventaris van oud archief van kerk en gemeente in Sint-Amands

Kostprijs : 10 euro

Jaarboek 1990-1991     Klein-Brabant een eeuw kontrast Foto's van toen en nu

Prentenboek waarin het veranderende dorpsbeeld en landschap in Klein-Brabant gedurende honderd jaar zichtbaar wordt gemaakt. Het is de confrontatie van het huidige uitzicht met foto's van zestig jaar en meer geleden. De afbeeldingen spreken al voor zichzelf, toch zetten de begeleidende teksten de niet onmiddelijk in het oog springende details mee in de verf. Kontrast verzekerd!

Kostprijs : Uitverkocht

bottom of page